دوشنبه، 20 آذر 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

دکتر فهیمه باروقی
مرتبه علمی :دانشیار
تخصص : تحقیق در عملیات و بهینه سازی
زمینه های تحقیقاتی : بهینه سازی ترکیبیاتی و شبکه ای، بهینه سازی معکوس، نظریه مکانیابی تسهیلات، مدل های تخصیص، بهینه سازی فازی، بهینه سازی در محیط های غیر قطعی، بهینه سازی استوار، کاربرد بهینه سازی و تحقیق در عملیات در مسائل دنیای واقعی و مهندسی، الگوریتم های فراابتکاری هیبرید
مراکز تحقیقاتی :مرکز تحقیقات بهره وری و توسعه پایدار- گروه پژوهشی تحقیق در عملیات و بهینه سازی سیستم ها

پست الکترونیکی: baroughi22454@yahoo.com , baroughi@sut.ac.ir ******** رشته تخصصی: ریاضی کاربردی-گرایش تحقیق در عملیات و بهینه سازی
شماره تلفن: 33459053 41 98 +
شماره فکس: 33444300 41 98 +
رزومه:

Fahimeh Baroughi, Ph.D

Associate Professor of Applied Mathematics (Operations Research & Optimization)

 

Personal Information

 

 Name:                  Fahimeh Baroughi

Date of Birth:      1977

Office Address:   Department of Applied Mathematics

                              Faculty of Basic Sciences                              

                              Sahand University of Technology                              
                              Sahand New-Town                              
                              Tabriz,  Iran                             
Office Tel:           +98 (41) 33459053

E-mail:                 baroughi@sut.ac.ir 

                             baroughi22454@yahoo.com

 

 Research Interests

 Operations Research & Applied Optimization

 • Combinatorial Optimization
 • Location Theory
 • Network Optimization
 • Discrete Optimization
 • Inverse/Reverse Optimization
 • Design of Algorithms
 • Uncertain Optimization
 • Fuzzy Mathematical Programming Models
 • Engineering Optimization
 • Meta-Heuristic and Hyper-Heuristic Algorithms

 

Education

 • Ph.D (Dr. techn.), Applied Mathematics ( Operations Research),  Institute of Optimization, Graz University of Technology, Graz, Austria, Oct.  2006- Jan. 2010
 • M.Sc,  Mathematics, Urmia University, Urmia, Iran, 2001-2004
 • B.Sc, Applied Mathematics, University of Tabriz, Tabriz, Iran, 1995-1999

 

Membership in Scientific Societies

 • Member of Iranian  Operations Research Society 
 • Member of Iranian Mathematical Society
 • Member of Iranian Fuzzy Systems  Society

 

Referee for Journals / Databases

Mathematical Reviews,  Optimization Method and Software, Mathematical Modeling and Algorithms in Operations Research, Yugoslav Journal of Operations Research, American Journal of Operations Research, Scientia Iranica, Journal of Decisions and Operations Research, Computational and Applied Mathematics.

 

 (Co-) Supervised Ph.D Thesis

1. Akram Soltanpour, Investigation on some facility location problems in uncertain environments, Sahand University of Technology, October 2018.  (supervised)

2. Esmaeil Afrashteh, The solution algorithms for some desirable  facility location problems, Sahand University of Technology, July 2018. (co-supervised).

3. Sepideh Taghikhani, Sahand University of Technology, March 2021. (supervised)

4. Mehran Hassanzadeh,  Sahand University of Technology, March 2021. (co-supervised)

5. Soudabeh Seyyedi Gomi Kord Ahmad, Sahand University of Technology, in progress. (supervised)

6. Sara Hajiabadi, Sahand University of Technology, in progress. (supervision)

 

(Co-) Supervised M.Sc Thesis

1. Seyyedeh Arezoo Mirjavadian, Optimal algorithms for (budget constrained) reverse multi- facility location problems on networks,  August 2012. (co-supervised)

2. Elham Dadashpour, Median location problems with positive / negative vertex weights on special graphs, September 2013. (supervised)

3. Hasan Amirzadeh Fard, Upgrading and downgrading median and center locations of facilities, September 2013. (supervised)

4. Roya Nemati, Investigation on median location problems on special graphs,  Payame Noor University of Tabriz, September 2013. (supervised)

5. Haleh Lakpour, A study on some fuzzy linear programming models, September 2013. (supervised)

6. Samaneh Abbasi, The minimum-cost inverse  desirable / undesirable median location models on  networks  under different distance norms,  September 2013. (co- supervised).

7. Nemat Pileh, Investigation on connected  p-median and  connected  p-center  problems on special graphs, September 2014. (supervised)

8. Mehri Mohaghegh, Investigation on inverse min-max spanning tree problems under the weighted Hamming distance, September 2014. (supervised)

9. Homeira Bayzadi Aghdam, Investigation on fuzzy  shortest path problems and optimal solution algorithms, September 2014. (supervised)

10. Yousef  Latifi, Investigation on facility location models on a d-dimensional real space under Euclidean norm, September 2014. (co-supervised)

11.  Sakineh Khodmehr,  Investigation on fuzzy  transportation  problems and optimal solution algorithms, September 2015. (supervised)

12. Fatemeh  Ordikhani, Investigation on robust shortest path problem with interval data,  September 2015. (supervised)

13. Iden Mirzapolis Adeh, Investigation on the classical and inverse ordered median location problems on networks, September 2015. (supervised) 

14. Leila Modabber, The optimal algorithms for backup and undesirable multi-facility location models, September 2015. (co- supervised)

15.  Soheila Abdi, Investigation on some network flow problems in uncertain environments, September 2016. (supervised)

16. Khadijeh Ghiyasi, Multi-Level multi objective optimization models based on fuzzy approaches, September 2016. (supervised)

17. Daryush Zamai, Investigation on classical and inverse minimum spanning tree problem on uncertain environments, September 2016. (supervised) 

18. Somayeh Ahmadi, The optimal algorithms for backup and undesirable multi-facilitylocation models,  September 2017.  (co-supervised) 

19. Tannaz Haghtaghi, Investigation on some combinatorial optimization problems in uncertain environments,  September 2018. (supervised)

20. Sepideh Mohammadi, The optimal algorithms for improvement and inverse models of the network facility location problems,  September 2018. (co-supervised)

21. Mohammad Falahatnejad, The solution algorithms for intuitionistic fuzzy transportation problems of type-2, October 2018. (supervised)

22. Shiva Jafarpour, Investigation on some solid transportation problems with trapezoidal interval type -2 fuzzy parameter,  November 2018. (supervised)

23. Sakineh Sadi,  Investigation on multi-criteria decision-making method based on type 2 fuzzy sets, January 2019. (supervised)

24. Bahareh Azad Hampa, Inverse max+sum spanning tree problem under different norms,  January 2019. (supervised)      

25. Nazanin Eskandari Arjmand, Investigation on some minmax regret location problems, December 2019. (supervised)

26. Roohangiz Moghani, Efficient solution  techniques for some inverse  median/maxian location models on graphs, November 2020. (co-supervised)

27. Mousa Bastari, Investigation on some minmax regret path location problems on trees,  June 2021. (supervised)

28. Rouhollah Seiranzadeh, Solution  algorithms for the inverse optimal  value problem on minimum spanning trees, February 2023. (supervised)

 

Conference Papers

1. F. Baroughi, R. E. Burkard, B. Alizadeh, Semi-infinite programming for solving linear fractional programming problem with fuzzy coefficients, 13th Czech-France-German Conference on Optimization, Heidelberg, Germany, September 2007.

2. F. Baroughi, B. Alizadeh, R. E. Burkard, Inverse median optimization problems with point coordinates variation, International Conference on Operations Research, Augsburg, Germany, September 2008.

3. F. Baroughi, R. E. Burkard, B. Alizadeh,  Inverse median location problems with point coordinates  modification on a d-dimensional  real space, 21th  European Conference on Combinatorial Optimization, Dubrovnik, Croatia, May 2008.

4. F. Baroughi, B. Alizadeh, R. E. Burkard,  Inverse median optimization problems with variable coordinates under different norms, Leuven, Belgium, September 2009.

5. F. Baroughi, B. Alizadeh, Inverse minisum location problem with variable coordinates, The 4th International Conference of Iranian Operations Research Society,  Rasht, May 2011.

6. B. Alizadeh, F. Baroughi, A linear time algorithm for minimum-cardinality inverse center location problems on trees, 3rd International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, Ankara, August 2011.

7. F. Baroughi, B. Alizadeh, Inverse median problems with variable coordinates, 3rd International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, Ankara, August 2011.

8. F. Baroughi, Inverse P-median optimization problems with variable edge length, The 5th International Conference of the Iranian Society of Operations Research, Tabriz, May 2012.

 
9. F. Baroughi, A  polynomial lime algorithm for the inverse 2-median problem with edge lengths modification on treesThe 44th Annual Iranian Mathematics Conference,  Mashhad, Aggust 2013.

10. B. Alizadeh, E. Afrashteh, F. Baroughi, Inverse obnoxious p-median  location problems on trees with edge length modifications under different norms, The 9th International Conference of the Iranian Society of Operations Research, Shiraz, April 2016.

11. A. Soltanpour, F. Baroughi, B. Alizadeh, Classical center location problem under uncertain environment, The Second National Conference of Mathematics: Advanced Engineering  with Mathematical Techniques, Urmia, May 2017.

12. A. Soltanpour, F. Baroughi, B. Alizadeh, Classical median location problem under uncertain environment, The 10th International Conference of the Iranian Society of Operations Research, Babolsar, May 2017.

13. B. Alizadeh, E. Afrashteh, F. Baroughi,  K. T. Nguyen, Combinatorial algorithms for maximization-profit inverse median location problems, The 10th International Conference of the Iranian Society of Operations Research, Babolsar, May 2017.

14. E. Afrashteh, B. Alizadeh, F. Baroughi, Optimal approaches for classical and inverse selective median location problem on tree networks, The 44th Annual Iranian Mathematics Conference, Hamedan, August 2017.

15.  A. Soltanpour, F. Baroughi, B. Alizadeh, Classical p-median location problem under uncertain  random environment, The 11th International Conference of the Iranian Society of Operations Research, Kermanshah, May 2018.

16. S. Taghikhani, F. Baroughi, B. Alizadeh, The interval type-2 fuzzy 1-median location problem on tree networks, The 11th International Conference of the Iranian Society of Operations Research, Kermanshah, May 2018.

17. E. Afrashteh, B. Alizadeh, F. Baroughi, Upgrading  selective obnoxious p-median location problems on tree networks, The 11th International Conference of the Iranian Society of Operations Research, Kermanshah, May 2018.

18. S. Taghikhani, F. Baroughi, B. Alizadeh, The fuzzy random uncapacitated facility location problem, The 49th Annual Iranian Mathematics Conference, Tehran, Aug 2018.

19. M. Hasanzadeh, B. Alizadeh, F. Baroughi, An optimal algorithm for inverse uncapacitated facility location problem on trees, The 49th Annual Iranian Mathematics Conference, Tehran, Aug 2018.

20. S. Taghikhani,  F. Baroughi , B. Alizadeh, The interval type-2 fuzzy 2-median location problem on tree networks, The 9th  International Conference on Fuzzy Information and Engineering, Kish Island, February 2019.

21. S. Taghikhani, F. Baroughi, The fuzzy random p-median location problem, The 12th International Conference of the Iranian Society of Operations Research, Babolsar, May 2019.

22. S.Seyyedi Ghomi, F. Baroughi, Robust centdian problem on tree networks with interval edge lengths and vertex weights, The 13th International Conference of  Iranian  Operations Research Society, Shahrood,September 2020.

 

 

 

مقالات  فارسی

1.  آرزو میرجوادیان، بهروز علی‌زاده و فهیمه باروقی،  بهینه سازی معکوس مکان میانه سرویس دهنده ها روی شبکه ها ، کنگره ملی مهندسی برق ،  کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تهران، آبان 1391.

2. آرزو میرجوادیان ، بهروز علی‌زاده و فهیمه باروقی، الگوریتم های بهین برای مسایل مکان یابی میانه معکوس نوع محدودیت بودجه ای، پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، تبریز، اردیبهشت1391.

3. آرزو میرجوادیان، بهروز علی‌زاده و فهیمه باروقی، بهینه سازی مکان 2- میانه معکوس نوع محدودیت بودجه ای روی شبکه های درختی، چهل و سومین کنفرانس ریاضی ایران، تبریز، شهریور 1391.

4.   الهام داداش‌پور و فهیمه باروقی، مساله مکانیابی 2- میانه روی درختها با وزنهای مثبت و منفی ، ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، تهران، اردیبهشت 1392.

5.  حسن امیرزاده‌فرد و فهیمه باروقی، الگوریتمهای بهین برای مسائل مکانیابی ترفیع و تنزیل میانه روی شبکه ها ، ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ، تهران، اردیبهشت 1392.

6.  سمانه عباسی، بهروز علی زاده و فهیمه باروقی، مساله مکانیابی 1- میانه ناخوشایند معکوس روی گرافها  ، ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، تهران،  اردیبهشت 1392.

7.  احمدلطفی، بهروز علی‌زاده و فهیمه باروقی، الگوریتم چند جمله ای برای مسئله مکانیابی میانه با وزنهای مثبت – منفی روی درختها با مشتریان به شکل زیر درخت، ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، تهران، اردیبهشت 1392.

8. الهام داداش‌پور و فهیمه باروقی، مساله مکانیابی 2- میانه  با وزنهای مثبت  و منفی روی دور گرافها، چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران،  مشهد، شهریور 1392.

9. حسن امیرزاده‌فرد و فهیمه باروقی، مسائل مکانیابی ترفیع و تنزیل مرکز روی شبکه ها  گرافها، چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران، مشهد، شهریور1392.

10. نعمت پیله، فهیمه باروقی و بهروز علی زاده، مسئله 2-  مرکز همبند روی گرافهای بلوکی با رئوس ممنوع ، هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، سمنان، اردیبهشت 1393.
11.
مهری محقق و فهیمه باروقی، مسئله  درخت فراگیر مینی- ماکس معکوس تحت فاصله همینگ وزن دار نوع جمعی، هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، سمنان، اردیبهشت 1393.

12. اکرم سلطان‌پور، بهروز علی‌زاده و فهیمه باروقی،  بررسی مسئله ماکزیمم جریان در محیط غیر قطعی، چهاردهمین کنفرانس سیستمهای فازی ایران، دانشگاه صنعتی سهند، مرداد 1393. 

13. اسماعیل افراشته ، بهروز علی زاده و فهیمه باروقی، بررسی مسئله کوتاهترین مسیر با پارامترهای غیر قطعی،  چهاردهمین کنفرانس سیستمهای فازی ایران، دانشگاه صنعتی سهند، مرداد 1393. 

14. رقیه اعتماد، بهروز علی زاده،  فهیمه باروقی  و سمیه بخته، بررسی مدل های مکان یابی فازی روی گراف ها، چهاردهمین کنفرانس سیستمهای فازی ایران، دانشگاه صنعتی سهند، مرداد  1393.

15. حمیرا بایزیدی اقدم و  فهیمه باروقی ، الگوریتمهای بهین برای مسئله کوتاهترین مسیر در محیط عدم قطعیت، چهاردهمین کنفرانس سیستمهای فازی ایران، دانشگاه صنعتی سهند، مرداد 1393. 

16. ایدن میرزاپولیس آده و فهیمه باروقی، مسائل مکان یابی میانه کلاسیک و معکوس روی شبکه ها، هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات،  مشهد، اردیبهشت 1394. 

17. فاطمه اوردی خانی و فهمیه باروقی، مساله کوتاه ترین مسیر استوار با داده های بازه ای، هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، مشهد، اردیبهشت 1394. 

18.   سمیه احمدی، بهروز علی زاده و فهمیه باروقی، مسئله 1- میانه معکوس با ضرایب هزینه های غیر قطعی تحت توزیعهای غیر قطعی خطی و زیگزاگ روی درخت ها، دهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، بابلسر، اردیبهشت 1396. 

19. مهران حسن زاده، بهروز علی زاده و فهیمه باروقی، الگوریتمهای بهینه برای مسئله مکان یابی تسهیلات غیر ظرفیت دار معکوس، چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران ،  همدان، مرداد 1396. 

20.  سپیده محمدی، بهروز علی زاده، فهیمه باروقی و اسماعیل افراشته، الگوریتم‌های بهینه برای مدل‌های مکان‌یابی ماکسین معکوس روی درخت‎‌ها تحت نرم‌های چبی‌شف و همینگ، یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، کرمانشاه، اردیبهشت 1396. 

21. نازنین اسکندری، فهیمه باروقی، بهروز علی زاده و سودابه سیدی‌قمی، الگوریتمهاي جواب براي مسئله مکانیابی مرکز- میانه استوار روي گرافها، دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، بابلسر، اردیبهشت 1398.

22. - سودابه سیدی‌قمی و فهیمه باروقی، مسئله ی مکانیابی 1 – مرکز استوار با پارامترهاي پویا روي درختها، دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، بابلسر، اردیبهشت 1398.

23. فریبا فتاحی و فهیمه باروقی، روش هایی برای حل مسایل بهینه سازی کسری خطی چند هدفه فازی، پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، تبریز، آبان 1401.

24. سودابه سیدی‌قمی و فهیمه باروقی، مساله 2- ماکسین استوار روی گرافهای درختی، پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، تبریز، آبان 1401.
 

 

Publications

1. F. Baroughi, R. E. Burkard, B. Alizadeh, Inverse median location problems with variable coordinates, Central European Journal of Operations Research, Vol 18, 365-381, 2010.

2. F. Baroughi, R. E. Burkard, E. Gassner, Inverse p-median problems with variable edge lengths,  Mathematical Methods of Operations Research, Vol  73, 263-280, 2011.

3. M. Mohaghegh, F. Baroughi, Inverse min-max spanning r-arborescence problem under the weighted sum-type Hamming distance, Asian-European Journal of Mathematics, Vol. 09, No. 03, 2016.

4. L. Modabber, B. Alizadeh, F. Baroughi,The optimal algorithms for backup undesirable 2-center location models on tree graphs, Journal of operations research and its applications, 2016. (in persian)

5. L. Modabber, B. Alizadeh, F. Baroughi, A modified optimal algorithm for 2-maxian location problems on cactus graphs,  Asian-European Journal of Mathematics, Vol. 10, No. 01,2017.

6. I. Mirzapolis Adeh, F. Baroughi, B. Alizadeh, A modified particle swarm optimization algorithm for general inverse ordered  p-median location problem on networks, Facta Universitatis, Series: Mathematics and Informatics, Vol. 32, No. 04, 447-468, 2017.

7. A. Soltanpour, F. Baroughi, B. Alizadeh, Classical center location problem under uncertain environment, International Journal of Industrial Mathematics, Vol. 9, No. 04, 365-374, 2017.

8. S. Abdi, F. Baroughi, B. Alizadeh.  The minimum cost flow problem of uncertain random network.  Asia-Pacific Journal of Operational Research, Vol. 35, No. 03, 2018.

9. E. Afrashteh, B. Alizadeh, F. Baroughi, K. T. Nguyen, Linear time optimal approaches for max-profit inverse 1-median location problems, Asia-Pacific Journal of Operational Research, Vol. 35, No. 05 , 2018.

10. E. Afrashteh, B. Alizadeh, F. Baroughi, Combinatorial algorithms for some variants of inverse obnoxious p-median location problem on tree networks, Journal of Optimization Theory and Applications, Vol. 178, No. 3 , 914-934, 2018.

11. E. Afrashteh, B. Alizadeh, F. Baroughi, Optimal algorithms for integer inverse undesirable p-median location problems on weighted extended star networks, Journal of the Operations Research Society of China, Vol. 9, 99-117, 2021.

12. E. Afrashteh, B. Alizadeh, F. Baroughi, Optimal algorithms for selective variants of the classical and inverse median location problems on trees, Optimization Methods & Software, Vol. 34, No. 06 , 1213-1230, 2019.

13. A. Soltanpour, F. Baroughi, B. Alizadeh, Intuitionistic fuzzy inverse 1-median location problem on tree networks with value at risk objective, Soft Computing, Vol. 23, No. 19 , 7843-7852, 2019.

14. E. Afrashteh, B. Alizadeh, F. Baroughi, Inverse obnoxious p-median location problems on trees with edge length modifications under different norms, Theoretical Computer Science, Vol. 772, 73-87, 2019.

15. F. Baroughi,  A.Soltanpour, B.Alizadeh, A novel hybrid modified binary particle swarm optimization algorithm for the uncertain p-median  location problem, Iranian Journal of Operations Research, Vol. 10, No. 2, 78-93, 2019.

16. A. Soltanpour, F. Baroughi, B. Alizadeh,  A solution algorithm for  p-median location problem on uncertain random networks, Facta  Universitatis, Series: Mathematics and Informatics, Vol. 35, No. 1, 055-071, 2020.

17. A. Soltanpour, F. Baroughi, B. Alizadeh, Solving  generalized intuitionistic fuzzy 1-median problem on tree networks with a new ranking method, International Journal of Mathematics in Operational Research, Vol. 17, No. 4, 552-571, 2020.

18.. A. Soltanpour, F. Baroughi, B. Alizadeh, Classical and inverse median location problems under uncertain environment, Acta Mathematicae Applicatae Sinica, English Series, Vol. 36, No.2, 419-438, 2020.

19. E. Afrashteh, B. Alizadeh, F. Baroughi, Optimal approaches for upgrading selective obnoxious p-median location problems on tree networks, Annals of Operations Research, Vol. 289, 153-172, 2020.

20. S.Taghikhani, F. Baroughi, B.Alizadeh,  The mean chance conditional value at risk under interval type-2 intuitionistic fuzzy random environment, Soft Computing, Vol. 24, No. 13, 9361-9373, 2020.

21. A. Soltanpour, F. Baroughi, B. Alizadeh, The inverse 1-median location problem on uncertain tree networks with tail value at risk criterion, Information Sciences, Vol. 506, 383-394, 2020.

22. A. Soltanpour, F. Baroughi, B. Alizadeh,  A hybrid algorithm for the uncertain inverse p-median location problem, Facta  Universitatis, Series: Mathematics and Informatics, Vol. 35, No. 5, 1399-1416, 2020.

23. S.Taghikhani, F. Baroughi, B.Alizadeh, The k-product and t-state uncapacitated facility location problem with fuzzy random costs, Journal of Decisions and Operations Research, Vol. 5, No. 3, 271-249, 2020. (in persian)

24. M. Hasanzadeh, B. Alizadeh, F. Baroughi, Optimal algorithms for  some inverse uncapacitated facility location problems on networks, Optimization Methods and Software, 2021, doi: 10.1080/10556788.2021.1880578 .

25. M. Hasanzadeh, B. Alizadeh, E. Afrashteh, F. Baroughi, Optimal algorithms for inverse eccentric vertex location problem on extended star networks, Asia-Pacific Journal of Operational ResearchVol. 38, No. 4, 1-19, 2021. 

26. N. Eskandari, F. Baroughi, S. Seyyedi, B. Alizadeh, The robust centdian location problem with interval vertex weights on general graphs, Mathematical Researches,  Vol. 8, No.3, 15-26, 2021.

27. M. Hasanzadeh, B. Alizadeh, F. Baroughi,  The cardinality constrained inverse center location problems on tree networks with edge length augmentation, Theoretical Computer Science, Vol. 865,  12-33, 2021.

28. S. Mohammadi, B. Alizadeh,  F. Baroughi , E. Afrashteh, A modified directional bat algorithm for extensive inverse p-facility maxian location problems on networks, Soft Computing, Vol. 26, 1941-1959, 2022.

29. S.Taghikhani, F. Baroughi, B.Alizadeh, A generalized interval type-2 fuzzy random variable based algorithm under mean chance value at risk criterion for inverse 1-median location problems on tree networks  with uncertain costs, Journal of Computational and Applied Mathematics,Vol. 408, 114104, 2022.

30.  B. Azad Hampa. F. Baroughi,  Inverse max+sum spanning tree problem under weighted sum-type Hamming distance by modifying the max-weight vector, Journal of operations research and its applications, Vol. 19,  77-91, 2022.

31. S. Seyyedi Ghomi, F. Baroughi, The robust path centdian problem with interval vertex weights on tree networks,  Journal of Decisions and Operation Research, 2022, doi: 10.22105/dmor.2022.287402.1406. (in persian)

32. M. Hasanzadeh, B. Alizadeh, F. Baroughi, Optimal algorithms for inverse obnoxious center location problems under the weighted Chebyshev and Hamming cost norms on networks, Optimization, 2022, doi: 10.1080/02331934.2022.2116937.

33. S. Seyyedi Ghomi,  F. Baroughi, New approaches to the robust 1-center location problems on tree networks, Computational and Applied Mathematics, 2022, doi: 10.1007/s40314-022-02128-2.

34. S.Taghikhani, F. Baroughi, Fuzzy random classical and inverse median location problems, Soft Computing, 2023, doi: 10.1007/s00500-023-08042-x.

35.  S. Taghikhani, F. Baroughi,  B. Alizadeh, Mean–variance value at risk criterion for solving a p-median location problem on networks with type-2 intuitionistic fuzzy weights, Journal of Computational and Applied Mathematics, Vol. 437, 115481, 2024.

36A. Soltanpour, B. Alizadeh, F. Baroughi,  Efficient algorithms for uncapaciated facility location problem on uncertain environments, Iranian Journal of Operations Research, Vol. 14, No. 1, 111-132, 2023.                
 

 

 

 

 

 

       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده علوم پایه - کد پستی: 5331817634 | شماره مستقیم دفتر دانشکده:  33459072-041 | office-science@sut.ac.ir